FINPASS PASLAUGŲ TEIKIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Pagrindinės sąvokos:

1.1 Paslaugų teikėjas (duomenų valdytojas) – UAB „Finpass“, įmonės kodas 303342439, buveinė Sporto g. 7A, Vilniuje. Paslaugų teikėjas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis Paslaugos tiekimui.

1.2 Klientas (duomenų subjektas) – veiksnus, pilnametis fizinis asmuo, kuris naudojasi Paslauga ar kreipiasi dėl pasinaudojimo Paslaugomis.

1.3 Paslaugos – Kliento pasirinkta (-os) Paslaugų teikėjo teikiama (-os) paslauga (-os) Klientui:

1.3.1 Kliento tapatybės nustatymas nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis priemonėmis, leidžiančiomis tiesioginio vaizdo perdavimą, ir teikimas Klientui ar Gavėjui.

1.3.2 Kliento finansinės ataskaitos formavimas ir teikimas Klientui ar Gavėjui.

1.3.3 Duomenų perkeliamumo paslaugos – įvairių trečiųjų asmenų tvarkomų Kliento asmens duomenų gavimas iš šių trečiųjų asmenų ir jų saugojimas Kliento „Finpass“ paskyroje ir jų tiekimas Kliento nurodytiems tretiesiems asmenims.

1.3.4 Kitos Finpass paslaugos aprašytos „Finpass“ mobiliojoje aplikacijoje programėlėje ir/ar interneto svetainėje.

1.4 Finansų įstaiga – Kliento pasirinkta finansų įmonė arba kredito įstaiga Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje.

1.5 Finansų įmonė - įmonė arba įmonės padalinys, kurių pagrindinę veiklos dalį sudaro finansinių paslaugų teikimas, Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje.

1.6 Kredito įstaiga – įmonė, kuri verčiasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš visuomenės ir paskolų teikimu savo sąskaita Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje

1.7 Gavėjas (duomenų gavėjas) – Kliento pasirinktas fizinis asmuo, juridinis asmuo ar asmuo, neturintis juridinio asmens teisių, Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje.

1.8 Taisyklės – šios Finpass Paslaugų teikimo ir naudojimo taisyklės.

1.9 Šalys – Paslaugos tiekėjas ir Klientas.

1.10 Bankas – Kliento pasirinkta Lietuvos Respublikoje įsteigta kredito įstaiga, kuri turi licenciją verstis ir verčiasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionaliųjų rinkos dalyvių ir jų skolinimu ir prisiima su tuo susijusią riziką bei atsakomybę, kurios sąskaitų išrašų duomenys yra teikiami Gavėjui.

1.11 Banko sąskaitų informacija – atitinkamo laikotarpio Kliento pasirinkto Banko sąskaitų duomenys apie Kliento nurodymu atliktus mokėjimus ir gautas įplaukas.

1.12 Biometriniai duomenys – asmens duomenys, t. y. skaitmeninis veido atvaizdas.

1.13 Skaitmeninis veido atvaizdas – dvimačio atvaizdo skaitmeninė išraiška, t. y. įrašytas vaizdas, nuotrauka.

1.14 Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, tokia, kaip rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

1.15 Veidų atpažinimas – duomenų tvarkymas, t. y. automatinis skaitmeninių atvaizdų su asmenų veidais tvarkymas šių asmenų identifikavimo ir autentifikavimo tikslais.

1.16 Asmens dokumentas – teisės aktų patvirtintos formos blankas su įrašytais asmens duomenimis, kurie visiškai atitinka asmens duomenis, saugomus Gyventojų registre, ir duomenis kituose registruose, kuriais vadovaujantis yra padaryti įrašai asmens dokumente, t. y. Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos piliečio pasas, užsieniečio pasas (toliau kartu – pasas), asmens tapatybės kortelė.

 1. Jei Taisyklėse nenurodyta kitaip, žodžiai vartojami vienaskaitos forma taip pat reiškia ir daugiskaitą, vienos giminės žodžiai apima ir bet kurios kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai reiškiantys asmenį apima ir juridinius, ir ne juridinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia nuorodą ir į jos dalį ir kiekvienu konkrečiu atveju atvirkščiai. Taisyklių punktų ir kitų nuostatų pavadinimai rašomi tik dėl patogumo ir neturi įtakos Taisyklių aiškinimui.

II. TAIKYMO SRITIS

 1. Taisyklės taikomos Šalių santykiams dėl Paslaugų teikimo naudojantis tiek atsisiųsta Paslaugų teikėjo Paslaugų mobiliąja aplikacija ,,Finpass“, tiek Paslaugų interneto svetainėje.
 2. Pirmą kartą registruodamasis Paslaugų naudotoju, Klientas nurodo savo el. pašto adresą ir susikuria unikalų slaptažodį. Pamiršti prisijungimo duomenys atstatomi naudojantis priminimo funkcija Paslaugų interneto svetainėje ar mobilioje aplikacijoje ,,Finpass“.
 3. Paslaugų teikėjas suteikia Klientui teisę susieti Kliento naudojamas socialinių tinklų paskyras t. y. „Facebook“, „Twitter“, „Google +“ ir „LinkedIn“ su mobiliąją aplikacija ,,Finpass“ ir (ar) Paslaugos interneto svetaine per taikomojo programavimo sąsają (API) ar kitą programinę įrangą. Leisdamas mobiliajai aplikacijai ,,Finpass“ ir (ar) Paslaugos interneto svetainei susieti naudojamas socialinių tinklų paskyras, Klientas sutinka, kad Paslaugų teikėjas prieitų prie minėtų paskyrų informacijos, tarp viso kito, asmenį identifikuojančios informacijos, tokios kaip Kliento el. pašto adresas, profilis ir draugų sąrašas. Klientas supranta, kad Klientui prisijungus prie mobiliosios aplikacijos ,,Finpass“ ir (ar) Paslaugos interneto svetainės per minėtų socialinių tinklų paskyras, veiksmai, kuriuos Klientas atliks naudodamasis mobiliąja aplikacija ,,Finpass“ ir Paslaugų interneto svetaine, gali būti skelbiami socialinių tinklų svetainėse. Paslaugų teikėjas neatsako už socialinių tinklų svetainių teikiamas paslaugas, renkamos informacijos saugumą ar privatumą.
 4. Pirmą kartą besiregistruojančiam Paslaugų naudotoju Klientui yra sudaroma galimybė susipažinti su Taisyklėmis. Klientas pareiškia, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis bet kuriuo pritarimo šiam dokumentui veiksmu, įskaitant bet kurio mygtuko, kuriame yra žodžiai „Sutinku“ ar panašios sintaksės darinys, paspaudimą arba faktišką pasinaudojimą Paslaugomis bet kokia apimti, nepaisant to, ar Klientas perskaitė Taisykles, ar ne. Jeigu Klientas nesutinka su Taisyklėmis ar atitinkama jų dalimi, jis negali naudotis Paslaugomis bet kokia apimtimi. Naudodamasis Paslaugomis Klientas taip pat gali susipažinti su Taisyklėmis kiekvieno prisijungimo prie mobiliosios aplikacijos ,,Finpass“ arba Paslaugos interneto svetainės metu.
 5. Bet kurios šių Taisyklių nuostatos negaliojimas ar neįgyvendinamumas neturi įtakos kitų Taisyklių nuostatų galiojimui ar įgyvendinimui.
 6. Paslaugų teikėjas turi teisę pakeisti Taisykles, jei Taisykles būtina pakeisti dėl Paslaugų naudojamos programinės ar techninės įrangos pakeitimo ar atnaujinimo, darbo organizavimo procesų pertvarkymo, teisės aktų pakeitimų ar naujų teisės aktų priėmimo, kitų svarbių priežasčių. Apie šiuos pakeitimus Paslaugų teikėjas iš anksto, ne vėliau kaip prieš 14 dienų, informuoja Klientą Paslaugų teikėjo pasirinktu būdu: išsiunčiant informaciją apie pakeitimus Klientui elektroniniu paštu ir (arba) paskelbiant informaciją mobiliojoje aplikacijoje ,,Finpass“ ir Paslaugos interneto svetainėje ir (arba) Paslaugų teikėjo interneto svetainėje ir (arba) kitose visuomenės informavimo priemonėse. Šie pakeitimai Klientui yra privalomi ir taikomi visoms tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento sudarytoms sutartims. Tuo atveju, jei Klientas nesutinka su Taisyklių pakeitimais ir (arba) papildymais, jis privalo nutraukti naudojimąsi Paslaugomis. Tuo atveju, jei informavus Klientą apie Taisyklių pakeitimus ir (arba) papildymus, Klientas toliau naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad Klientas sutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Taisyklėmis.

III. DUOMENYS IR DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 1. Klientas sutinka, kad Paslaugų teikėjas:

9.1 tvarkytų Kliento asmens duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu asmens kodas nesuteiktas, – asmens dokumento duomenis), adresas, telefono ryšio numeris, pageidauti finansiniai ir (arba) turtiniai įsipareigojimai, jų rūšys ir sumos, esamų finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų rūšys ir sumos, vykdymo terminai, duomenys apie šių įsipareigojimų vykdymą, duomenys apie buvusius finansinius ir (arba) turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, įskaitant jungtinėse skolininkų rinkmenose esančius duomenų subjektų duomenis, taip pat duomenys apie duomenų subjektų pajamas, pajamų rūšis ir jų šaltinius, duomenis apie duomenų subjektų turtą, šeiminę padėtį, einamas pareigas (darbą) ir išsilavinimą) pažeidimų terminai ir skaičius, pradelstų mokėjimų sumos, kiekis, pradelstų įmokų skaičius,), asmens reitingas, banko sąskaitos numeris, banko sąskaitos išrašas, interneto protokolo adresas (IP)), gautus formuojant Kliento pasirinkto banko sąskaitos išrašą.

9.2 Tvarkytų Kliento asmens duomenis nurodytus 1 punkte gautus iš visų Lietuvos Respublikoje veikiančių kredito įstaigų ar finansų įmonių, dalyvaujančių paslaugos teikimui pasitelkto trečiojo asmens kredito biuro UAB „Creditinfo Lietuva“, įmonės kodas 111689163, buveinė A. Goštauto 40A, Vilniuje, administruojamoje informacinėje sistemoje ,,Infobankas“ bei iš kredito biuro ,,Creditinfo“ sistemos.

9.3 Perduotų Taisyklių 1- 9.2 punktuose nurodytus Kliento asmens duomenis tvarkyti UAB „Scorify“, įmonės kodas 302423183, buveinė Olimpiečių g. 1A-24, Vilniuje (toliau – UAB „Scorify“), kad pastarasis apskaičiuotų Kliento kredito reitingą, kuris pateikiamas Paslaugų teikėjo Finpass mobiliojoje aplikacijoje arba interneto svetainėje.

9.4 Tvarkytų kitus Kliento asmens duomenis, kurie yra pateikiami Paslaugų teikėjo Finpass mobiliojoje aplikacijoje arba interneto svetainėje.

9.5 Periodiškai rinktų techninius duomenis ir su jais susijusią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, techninius duomenis apie Kliento galinius įrenginius, operacinę sistemą, taikomąją programinę įrangą ir išorinius įtaisus ir pan., ir naudotų juos programinės įrangos atnaujinimui, produktų palaikymui, gerinimui bei Paslaugų tiekimui Klientui palengvinti.

9.6 Periodiškai gautų informaciją apie Taisyklių 1-9.4 punktuose nurodytų duomenų pasikeitimą, atnaujintų pasikeitusius duomenis ir apie duomenų pasikeitimus informuotų Klientą paskyroje nurodytu el. paštu ar mobilios aplikacijos pranešimu.

 1. Kliento asmens duomenų tvarkymo tikslai:

10.1 Paslaugų teikėjas Kliento asmens duomenis tvarko kreditingumo vertinimo tikslu, tinkamo Paslaugų Klientui teikimo tikslu ir siekdamas saugoti ir ginti pažeistas savo ir (ar) Kliento teises ir teisėtus interesus.

10.2 Paslaugų teikėjas Kliento asmens duomenis tvarko Kliento asmens duomenų perkeliamumo tikslui įgyvendinti, jų kaupimui, analizei ir teikimui Kliento nurodytiems Gavėjams.

 

IV. KLIENTO TAPATYBĖS NUSTATYMAS NUOTOLINIU BŪDU

 1. Klientas pareiškia ir garantuoja, kad prieš padarydamas veido vaizdo įrašą ir asmens dokumento nuotrauką yra informuotas ir sutinka, kad jo biometriniai duomenys bus tvarkomi nuotolinio veido atpažinimo ir tapatybės nustatymo tikslais, taip pat, kad nuotolinio veido atpažinimo ir tapatybės nustatymo proceso metu padaryti veido vaizdo įrašai, veido ir asmens dokumento nuotraukos bus įtraukti į Paslaugų teikėjo identifikacinę duomenų bazę.
 2. Nuotolinį veido atpažinimo ir tapatybės nustatymo procesą sudaro:

12.1 atvaizdo gavimas. Kliento veido užfiksavimas tiesioginio videoperdavimo metu ir jo pavertimas skaitmenine forma (skaitmeniniu atvaizdu). Tiesioginio videoperdavimo metu padaromas kliento veido atvaizdo nuotrauka;

12.2 Veido aptikimas. Veido aptikimas skaitmeniniame atvaizde ir šios vietos pažymėjimas.

12.3 Nedidelių nustatytų veido kontūrų pakeitimų procesas padarant atvaizdą standartinės formos, jį pasukant arba suderinant spalvų pasiskirstymą.

12.4 Bruožų išskyrimas. Pasikartojančių ir skiriamųjų atskirų asmens skaitmeninio atvaizdo duomenų tvarkymas.

12.5 Užregistravimas. Atvaizdo išsaugojimas vėlesniam palyginimui.

12.6 Asmens dokumento originalo fiksavimas tiesioginio nuotraukos perdavimo būdu.

12.7 Asmens dokumento nuotraukoje fiksuoto asmens veido bruožų išskyrimas;

12.8 Bruožų derinio tapatumo įvertinimo procesas, kurio tikslas – asmens identifikavimas ir autentifikavimas.

 1. Veido atvaizdas tiesioginio videoperdavimo metu turi atitikti šiuos reikalavimus:

13.1 veido atvaizdas turi būti iš priekio, atvaizde turi matytis visas kliento veidas, abi akys ir pečiai;

13.2 veido išraiška veido atvaizde turi būti natūrali; veido atvaizdas yra netinkamas, jei asmuo yra dirbtine veido išraiška, darantis grimasas, besijuokiantis, išsižiojęs ar susiraukęs;

13.3 turi būti matomas tik Klientas, neturi matytis kitų žmonių, atvaizdas privalo būti aiškiai matomas ir atskiriamas nuo aplinkoje esančių objektų;

13.4 akinių lęšiuose neturi matytis šviesos atspindžių, jei nėra galimybės suformuoti kokybišką asmens veido atvaizdą be šviesos atspindžio efekto akinių lęšiuose, asmuo turi nusiimti akinius, taip pat nusiimti galvos ar veido uždangalą.

 1. Asmens dokumento originalas, fiksuojamas tiesioginio nuotraukos perdavimo būdu, turi atitikti šiuos reikalavimus:

14.1 Asmens tapatybės kortelė fiksuojama iš abiejų pusių;

14.2 Fiksuojant pasą, fiksuojamas paso puslapis, kuriame yra Kliento nuotrauka, bei paso viršelis.

 1. Tiesiogiai perduotos nuotraukos privalo būti tokios kokybės, kad būtų galima lengvai nuskaityti informaciją iš pateiktų asmens dokumentų ir aiškiai matyti asmens, atvaizduoto asmens dokumento nuotraukoje, bruožus.
 2. Nuotolinio veido atpažinimo ir tapatybės nustatymo procesas gali būti patikrinamas neautomatinėmis Paslaugų teikėjo priemonėmis.
 3. Klientas supranta ir garantuoja, kad pateikdamas duomenis, jis kartu patvirtina ir jų teisingumą. Paslaugų teikėjas neturi pareigos tikrinti ir netikrina Kliento pateiktų duomenų tikrumo savo iniciatyva. Už netikrų duomenų pateikimą (asmens tapatybės vagystę ir pan.) Klientas atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Kliento tapatybės duomenis Paslaugų teikėjas perduoda Gavėjui.

V. FINANSINĖS ATASKAITOS FORMAVIMAS IR TEIKIMAS

 1. Finansinės ataskaitos formavimo procesą sudaro:

19.1 Kliento pasirinkto banko sąskaitų išrašo už laikotarpį iki 2 metų formavimas. Norėdamas pasinaudoti Paslauga Klientas registruojasi per savo internetinę bankininkystę, ar kitu būdu, leidžiančiu vienareikšmiškai nustatyti jo tapatybę.

19.2 Paslaugos teikimui pasitelkto trečiojo asmens UAB „Creditinfo Lietuva“, įm.k. 111689163, adresas Adresas: Goštauto g. 40A, LT-01112, Vilnius, teikiamos kredito istorijos ataskaitos formavimas. Kredito istorijos ataskaitą sudaro:

19.2.1 Finansiniai įsipareigojimai – sutartyje su finansų įstaiga nustatytomis sąlygomis privalomai reikiama sumokėti pinigų suma;

19.2.2 Mokėjimų istorija - informacija apie šiuo metu ir praeityje pradelstus mokėjimus bankams, kredito unijoms, lizingo, telekomunikacijų, elektros skirstymo įmonėms ir kitiems kreditoriams.

19.3 Taisyklių 1- 9.2 punktuose nurodytų duomenų analizė ir sisteminimas.

19.4 Kredito reitingo (GOscore GENERIC MODELIS) skaičiavimas Taisyklių 1- 9.2 punktuose nurodytų pagal 9.3 punktą išanalizuotų ir susistemintų duomenų pagrindu. GOscore GENERIC MODELIS yra universalus kredito rizikos modelis, prognozuojantis tiek fizinio, tiek juridinio asmens įsipareigojimų nevykdymą ar bankrotą.

 1. Suformuotą asmeninę ar įmonės finansinę ataskaitą Paslaugų teikėjas Kliento nurodymu teikia Klientui ir (arba) Kliento pasirinktam Gavėjui elektroniniu paštu, susietomis socialinių tinklų paskyromis ar kitomis saugiomis automatinėmis priemonėmis.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 1. Klientas Paslaugomis naudojasi išskirtinai savo pasirinkimu, nuožiūra ir rizika. Klientas taip pat yra atsakingas už visų Banko sąskaitos slaptažodžių ir kitos informacijos slaptumo ir saugumo išlaikymą. Paslaugų teikėjas nelaikomas atsakingu už jokių Banko sąskaitų ar pateiktos informacijos neteisėtą naudojimą ar bet kuriuos nuostolius, kurie gali susidaryti dėl tokio neteisėto naudojimo, nebent Paslaugų teikėjas teikdamas Paslaugą veikė itin neapdairiai ar veika buvo padaryta tyčia. Klientas sutinka įstatymų leidžiama apimtimi nelaikyti Paslaugų teikėjo atsakingu už patirtus nuostolius dėl bet kurio neteisėto naudojimosi Paslauga.
 2. Klientas pareiškia ir garantuoja, kad jokiam kitam asmeniui neatskleis internetinės bankininkystės sistemos ar kitos jį identifikuojančios sistemos prisijungimo duomenų ir neduos prieigos prie Paslaugų jokiems kitiems asmenims. Klientas yra vienintelis atsakingas už jo prisijungimo prie internetinės bankininkystės sistemos ar kitos jį identifikuojančios sistemos informacijos konfidencialumą ir visiškai atsakingas už visą veiklą, vykdomą jo vardu ir prisijungus su jo slaptažodžiu. Klientas laikomas visiškai atsakingu už bet kurį neteisėtą jo registruoto elektroninio pašto adreso naudojimą, dėl ko kitas asmuo gali gauti jo vartotojo vardą ir (arba) slaptažodį.
 3. Klientas patvirtina, kad Paslaugų teikėjas niekada negaus ar nepasinaudos internetinės bankininkystės prisijungimo identifikavimo rekvizitais. Klientas privalo visada įsitikinti, ar visos interneto svetainės, teigiančios nukreipsiančios Klientą į Paslaugų teikėjo puslapį, faktiškai tai padaro ir įsitikinti, ar Kliento naršyklės adresų lange rodomas adresas visada prasideda kaip: finpass.eu. Klientas nelaikys Paslaugų teikėjo atsakingu už visą veiklą, atliktą per kitus adresus nei per nurodytąjį.
 4. Klientas yra atsakingas už bet kurį neteisėtą naudojimąsi Paslaugomis, net jeigu naudojasi automatinio prisijungimo galimybe. Klientas sutinka nelaikyti Paslaugų teikėjo atsakingu už jokią pasinaudojus Kliento paskyra atliktą veiklą.
 5. Kliento patogumui Paslaugos interneto svetainėje gali būti talpinamos kitų interneto svetainių, kurių savininkai ir tvarkytojai yra tretieji asmenys, nuorodos. Jungdamasis prie trečiųjų asmenų interneto svetainių, Klientas automatiškai pripažįsta ir patvirtina, kad yra susipažinęs su šių interneto svetainių naudojimosi taisyklėmis ir su jomis sutinka. Klientas taip pat supranta ir sutinka, kad Paslaugų teikėjas nekontroliuoja trečiųjų asmenų interneto svetainių turinio ir neprisiima atsakomybės už informaciją, kuri jose skelbiama. Nuoroda į kitų trečiųjų asmenų interneto svetaines nereiškia, kad Paslaugų teikėjas yra susijęs su šiose svetainėse minimais gaminamais produktais ar teikiamomis paslaugomis.

VII. PROGRAMINĖ ĮRANGA IR JOS DIEGIMAS

 
 1. Klientui naudojantis Paslaugomis ar kreipiantis dėl pasinaudojimo Paslaugomis, draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai užsiimti bet kokia neteisėta veikla, kuri pažeidžia ar gali pažeisti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos ratifikuotas tarptautines sutartis, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus. Neteisėta veikla įskaitant, bet neapsiribojant, laikoma trečiųjų asmenų internetinės bankininkystės sistemos ar kitos trečiuosius asmenis identifikuojančios sistemos prisijungimo duomenų, trečiųjų asmenų prieigos prie Paslaugų duomenų, trečiųjų asmenų banko sąskaitos informacijos naudojimas (pavyzdžiui, trečiųjų asmenų programų ir duomenų kopijavimas ir naudojimas, prisijungimas prie trečiųjų asmenų techninės ir programinės įrangos, taip pat ir trečiųjų asmenų techninės ir programinės įrangos praradimo atvejais), informacijos klastojimas ir suklastotos informacijos pateikimas ir pan.
 2. Klientui naudojantis Paslaugomis ar kreipiantis dėl pasinaudojimo Paslaugomis, draudžiama naudoti programas, kurios apsunkina ar trikdo tinklo veikimą (pavyzdžiui, kompiuteriniai virusai, tinklo skanavimo programos, tinklo blokavimo programos ir pan.). Klientas privalo nedelsiant informuoti Paslaugų teikėją apie bet kokias išskirtines ar kitas svarbias aplinkybes, kurias jis sužinojo ir kurios gali apsunkinti ar trikdyti Paslaugų veikimą.
 3. Šalys susitaria, jog Paslaugų teikėjas įgyvendins savo teises ir vykdys pareigas vadovaudamasis prezumpcija, jog Kliento pateikti duomenys yra teisingi, išsamūs ir tikslūs. Paslaugų teikėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius ir (ar) netikslius banko sąskaitos slaptažodžių ir (ar) kitos informacijos duomenis.
 4. Klientui pateikus neteisingus ir (ar) neišsamius ir (ar) netikslius duomenis, Paslaugų teikėjas turi teisę nedelsiant ir nepranešus Klientui apriboti Klientui visų ar dalies Paslaugų teikimą ir (ar) sustabdyti Klientui visų ar dalies Paslaugų teikimą ir (ar) neleisti Klientui pasiekti interneto svetainės.
 5. Esant duomenų, kad Klientas užsiima neteisėta veikla, Paslaugų teikėjas visais atvejais kreipiasi į kompetentingas teisėsaugos institucijas ar teismą.

VIII NAUDOJIMOSI PASLAUGA RIBOJIMAI

 1. Klientas supranta, kad kiekvienas iš žemiau nurodytų veiksmų naudojantis Paslaugomis yra neteisėtas ir draudžiamas, išskyrus tuos atvejus, kai Klientas gauna aiškų, nedviprasmišką rašytinį pasirašytą Paslaugų teikėjo leidimą atlikti tokius veiksmus:

31.1 naudotis automatiniu prietaisu ar rankiniu būdu valdomu procesu, skirtu stebėti ar kopijuoti Paslaugas ir (ar) jų atliekamas funkcijas;

31.2 naudotis prietaisu, programine įranga, kompiuterio kodu ar virusu, tikslu sutrikdyti ar pabandyti pažeisti Paslaugas ar jų ryšius;

31.3 nuomoti, parduoti ar platinti Paslaugas ar bet kurią jos dalį;

31.4 kopijuoti, dekompiliuoti, ardyti (angl. disassemble), keisti Paslaugas, atnaujinimus ar jos dalis;

31.5 naudoti apgrąžos inžineriją (angl. reverse engineering), mėginti išgauti išeities kodą (angl. sourcecode) ar jų pagrindu kurti išvestinius kūrinius ar pašalinti žymas apie autorių ar kitas intelektinės nuosavybės teises bet kuriose paslaugos dalyse;

31.6 padėti ar talkinti tretiesiems asmenims atliekant Taisyklių 1- 31.5 punktuose nurodytus veiksmus.

IX. GARANTIJŲ NETAIKYMAS

 1. Klientas supranta ir sutinka, kad Paslaugomis naudojasi savo rizika ir atsakomybe. Paslaugų teikėjas negarantuoja, kad Paslaugos veiks nepertraukiamai, sklandžiai, be klaidų, gedimų ar bus saugi ir jungiantis bus išvengta kompiuterinių virusų ar bet kokių kitų galimų žalingų padarinių.
 2. Paslaugų teikėjas neįtraukia jokių kitų sąlygų, pareiškimų, garantijų ar kitų nuostatų, susijusių su Paslaugų teikimu ar ketinimu arba vėlavimu jas teikti, taip pat su tuo, kad paslauga bus tvarkinga, užbaigta ar šiuolaikiška.
 3. Paslaugos ar jose esantis ar per ją teikiamas turinys pateikiamas „kaip yra“ ir „kaip prieinama“. Paslaugų teikėjas neteikia jokių aiškių ar numanomų pareiškimų ar patvirtinimų, susijusių su šių Paslaugų turiniu ir joje teikiamomis ar ją naudojant prieinamomis paslaugomis.
 4. Paslaugų teikėjas turi teisę savo nuožiūra pakeisti ar atšaukti bet kokį Paslaugų turinį ar paslaugas, prieinamas kaip Paslaugų dalis.

X. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS IR ŽALOS ATLYGINIMAS

 1. Paslaugų teikėjas neatsako Klientui ar kitiems tretiesiems asmenims už bet kokius nuostolius, netesybas (baudas ar delspinigius) ar kitokius praradimus (pavyzdžiui, informacijos praradimą, veiklos vykdymo pertraukimą ar kliūtis, pajamų ar turto netekimą, negautą pelną, pablogėjusią reputaciją, sistemų, duomenų pažeidimus ar jų praradimą ir pan.), kurie gali kilti tiek iš sutarties, tiek iš deliktų arba bet kokiu kitu pagrindu, atsiradusią dėl naudojimosi Paslaugomis, netinkamo naudojimosi Paslaugomis arba negalėjimu naudotis Paslaugomis, net jei Paslaugų teikėjas buvo informuotas apie tokių nuostolių atsiradimo tikimybę.
 2. Klientas supranta ir sutinka, jog vienintelis teisių gynimo būdas esant bet kokiam nepasitenkinimui Paslaugomis yra naudojimosi Paslaugomis nutraukimas. Kilus konfliktui tarp dviejų ar daugiau Klientų arba tarp Kliento ir trečiosios šalies, Klientas nereikš Paslaugų teikėjui jokių iš tokių konfliktų kylančių ar bet kaip su jais susijusių pretenzijų, reikalavimų bei nereikalaus kompensacijų.
 3. Klientas sutinka atlyginti Paslaugų teikėjui ir su juo susijusiems tretiesiems asmenims bet kokią žalą ir apsaugoti nuo bet kokios atsakomybės, susijusios su Kliento naudojimosi Paslaugomis sąlygų pažeidimu.

XI. TEISĖ Į INTELEKTINĖS VEIKLOS REZULTATUS

 1. Šalys susitaria, kad turtinės ir, kiek to nedraudžia įstatymai ir kiti teisės aktai, neturtinės teisės į visus Paslaugose naudojamus intelektinės veiklos rezultatus ir su jais susijusius objektus, įskaitant autorių teisių objektus, prekių, paslaugų ženklus, pramoninį dizainą ir kitus objektus, yra išimtinė Paslaugų teikėjo arba trečiųjų šalių, kurios Paslaugų teikėjui suteikė teisę juos naudoti, nuosavybė.
 2. Kliento prieiga prie mobiliosios aplikacijos ,,Finpass“ ir (ar) Paslaugų interneto svetainės nereiškia, kad Klientui tiesiogiai ar netiesiogiai suteikiama licencija ar teisės naudotis šioje svetainėje esančiais intelektinės veiklos rezultatais, parsisiųsti, kaupti, kopijuoti, spausdinti ar kitaip naudoti Paslaugų turinį, kurti į ją nuorodas, išskyrus atvejus, kai yra gautas rašytinis pasirašytas Paslaugų teikėjo sutikimas.

XII. LEIDIMO NAUDOTIS PASLAUGA RIBOJIMAS

 1. Remiantis šiomis Taisyklėmis, Paslaugų teikėjas suteikia Klientui ribotą, neišimtinį, neperleidžiamą asmeninį leidimą prieiti ir naudotis Paslaugomis ir jų turiniu.
 2. Neteisėtas Paslaugų ar jų turinio naudojimas iš karto eliminuoja leidimą naudotis Paslaugomis. Šis leidimas skirtas tik pasiekti ir naudotis paslauga pagal numatytą paskirtį.
 3. Leidimo atšaukimas įpareigoja Klientą nedelsiant sunaikinti bet kokią informaciją ar medžiagą, atsisiųstą, atspausdintą ar kitu būdu išsaugotą naudojantis Paslaugomis.

XIII. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR APSAUGA

 1. Tapatybės nustatymo proceso metu padaryti vaizdo įrašai ir nuotraukos, saugomi Paslaugų teikėjo, turi žymą, kurioje yra nurodytas Kliento vardas, pavardė, asmens kodas, IP adresas (jeigu Klientas tapatybės nustatymo procesui naudojasi kompiuterine įranga), iš kurio Klientas kreipėsi nustatant jo tapatybę, bei vaizdo įrašo ir nuotraukos užfiksavimo data.
 2. Tapatybės nustatymo proceso, taip pat finansinės ataskaitos formavimo ir teikimo proceso metu gauti Kliento asmens duomenys, išskyrus Taisyklių 46 punkte nurodytus Kliento asmens duomenis, Paslaugų teikėjo identifikacinėje duomenų bazėje saugomi 5 metus po mobiliosios aplikacijos ištrynimo.
 3. Pateiktų asmens dokumentų duomenys saugomi Paslaugų teikėjo identifikacinėje duomenų bazėje 10 metų po asmens dokumento galiojimo pabaigos.
 4. Paslaugų teikėjas imasi visų būtinų, protingų ir pagrįstų priemonių, kad užtikrintų Kliento Asmens duomenų apsaugą ir tvarkymo teisėtumą.
 5. Klientas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, kam ir kokiais tikslais teikiami, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, teisiškai pagrįstai nesutikti su duomenų tvarkymu, reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Pažeidus šias Taisykles, ypač naudojant mobiliosios aplikacijos ,,Finpass“ ir (ar) Paslaugos interneto svetainę ar atskirus šios svetainės elementus ne pagal paskirtį, prieiga prie Paslaugų teikėjo interneto svetainės gali būti apribota ar užblokuota.
 2. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę keisti iš dalies ar visiškai, blokuoti arba nutraukti mobiliosios aplikacijos ,,Finpass“ ir (ar) Paslaugos interneto svetainės arba jos turinio veikimą bet kuriuo metu dėl bet kokių priežasčių.
 3. Šalys susitaria, jog Paslaugų teikėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Kliento sutikimo, tačiau informuodama apie tai Klientą ir paskelbdamas savo interneto svetainėje.
 4. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis ir (ar) susijęs su Paslaugų teikėjo Paslaugomis ar šiomis Taisyklėmis, ir (ar) šių Taisyklių pažeidimu, galiojimu ar nutraukimu turi būti sprendžiamas Šalių tarpusavio derybomis. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu, ginčas galutinai sprendžiamas teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.